2013年3月9日土曜日

屠畜業--ウイグルの工芸習慣Qassapliq (Uyghur orp-adetliri, p.79)
屠畜業
 Uyghurlar musulmanlarning diniy étiqadi we örp-aditi boyiche göshi halal dep qaralghan qoy, öchke, kala, qotaz, töge, at qatarliq köndürülgen haywanlarni, shundaqla arqar, kéyik, bugha-maral qatarliq yawayi haywanlarni musulmanchiliq qa’idisi boyiche soyup göshini yéyishke adetlengen.
 ウイグル人はムスリムの宗教的信仰と風俗習慣に従って肉はハラルとみなされるヒツジ、ヤギ、ウシ、ヤク、ラクダ、ウマなど飼育された動物を、同様にアルガリ〔中央アジアに生息する角の曲がった大きな野生のヒツジ〕、レイヨウ、シカなど野生の動物をイスラムの作法に従って屠って、肉を食べることを習慣にしている。
Mushundaq mallarni soyup sétishni kesip qilghuchilar «qassap» dep atalghan.
このように家畜を屠って売ることを仕事にする人々は「肉屋」と呼ばれる。
Xelq arisidiki riwayetlerde, qassaplarning piri je’gheri sadiq dégen kishi bolup, uning namida tarqalghan qassapliq risaliside :
民衆の間の言い伝えに、肉屋の師匠ジェゲリ・サディクという人がいて、彼の名前で広まった屠畜業の指南書に:
qassaplarning pakiz, pak, rastchil bolushi, heptide bir qétim risale nizamlirini oqup qa’idilerge emel qilishi, mal soyghanda tighni bilep ittik tutushi, malning ayighini baghlap, béshini qible terepke qaritip, du’a-tekbir bilen pichaq sürüshi, malning qéni chiqip bolghuche kütüshi, paydining ondin birini xeyr-saxawet qilishi, éghir-bésiqliq bilen shagirt terbiyilishi, göshni kanarigha ésip qa’ide boyiche, öz tertipi bilen parchilishi we haram déyilgen bezlirini élip tashlishi, boghuzlanmighan, özi ölüp qalghan mal göshini yémesliki we satmasliqi, qan, yiring, yulun, öt we ötqépi, yürekning ikki quliqi, bez, ménge qépi, köz qarisi, malning jinsiy ezaliri qatarliqlarni késip tashliwétish qatarliqlar bayan qilinghan.
肉屋は清潔、純粋、正直であること、週に1回指南書の規則を読んでルールに従うこと、家畜を屠るときに刃を研いで素早く実行すること、家畜の足を縛って、頭をキブラ〔メッカの方向〕の方に向けて、祈りとともにナイフを動かすこと、家畜の血が抜けるまで待って、利益の10分の1を喜捨すること、落ち着いて弟子を育てること、肉を鉤につるしてルールに従って、その順序で切り分けること、そしてハラムと言われる腺を取り除くこと、のどを切られないで、自分で死んでしまった家畜の肉を食べないことと売らないこと、血、膿、脊髄、胆汁と胆のう、心臓の二つの耳〔左右の心耳〕、腺、脳、頭蓋、黒目、家畜の生殖器などを切り捨ててしまうこと……などが説明されている。
 Uyghur qassapliri bu nizamlargha qattiq emel qilip, boghaz mal we her xil késel mallarni soymaydu.
 ウイグルの肉屋はこのルールにかたく従って、妊娠している家畜と各種病気の家畜は屠らない。
Mal soyghanda malning ikki qol we sol puti (üch ayighi) ni baghlap, béshini qiblige qilip sol yanche yatquzup tekbir bilen pichaq uridu.
家畜を屠るとき家畜の両前足と左後足(三つの足)を縛って、頭をキブラに向けて左横向きに寝かせて祈りながらナイフで切る。
Qéni chiqip bolghanda, ong putining tizi üstidin téridin töshük échip püwdep, malning térisini qorsiqidin kaniyigha udullap yérip, térini ikki terepke qayrip ajritidu.
血が抜けたら、右後足の膝の上に皮から穴を開けてひと吹きして、家畜の皮を腹から気管にまっすぐに切り開いて、皮を両側に引っ張って分離する。
Andin malning béshini we ikki qol paqalchiqini késiwétip, arqa putidin béshini töwen qilip kanarigha ésip térisini ajratqandin kéyin malning qarnini yaridu.
それから家畜の頭と両前足の下腿を切り取って、後足より頭を低くして鉤につるして皮をはがしたあと家畜の腹を切り開く。
Qizil’önggechni chgip qoyup achchiq ücheyni üzmey siyriwalidu, andin pichaq tegküzmey, qérin we öpke-zasüylirini alidu.
食道を出してしまって小腸を切らずにしごく。それからナイフを当てずに、胃や肺などの内臓を取り出す。
Öpkige tutash chiqqan yürekning otturisigha pichaq urup yürek qénini chiqiriwétidu.
肺と一緒に出て来た心臓の真ん中にナイフを刺して心臓の血を出してしまう。
Axirida malning qarnidiki shulluqsuluq?et, sériq su we göshke chaplashqan qillarni tazilap qa’ide boyiche parchilaydu yaki peshleydu.
そのあとに家畜の腹の水分の多い肉、漿液と肉に張り付いた毛を取り除いてルールに従って切り分けるか薄切りにする。
Qoyning quyruq méyini pütün késiwalidu. Ich méyini börek bilen qoshup tekki sheklide yögep qoyidu.
ヒツジの尾脂をすべて切る。内臓脂は腎臓と一緒に一つの形に巻いておく。
 Uyghur qassaplirining mal soyushqa épi bar we qoli chaqqan bolup, usta qassaplar ottura hésab bilen on-on besh minutqiche bir qoyni soyup bolalaydu.
 ウイグルの肉屋の家畜解体にはコツと手早さがあって、巧みな肉屋は平均で1015分以内に一頭のヒツジを解体することができる。
 Uyghur qassaplirining mal soyush alahidiliki shuningdin ibaretki, ular her bir malning chong-kichik ustixan qurulmisi, béghish we omurtqiliri bilen besh qoldek tonush.
 ウイグルの肉屋の家畜解体は独特なので、彼らは各種家畜の大小の骨の構造、関節と脊椎について詳しく知っている。
Shunga ular malning ustixan, ügilirini sundurmay, epchillik bilen ajritiwételeydu.
だから彼らは家畜の骨、関節を折らずに、巧みに分離してしまうことができる。

2 件のコメント:

 1. essalam Sinpenzakki eependim

  Uyghurchigha bek usta ikensiz?
  Kim bolisiz ,bilsek bolamdu.

  Tokyoda turushluq bir uyghurdin.

  返信削除
 2. we'eleykum essalam namsiz ependim.
  yoqsu, méning uyghurche sewiyisi usta emes.

  yéqinda uyghurche oquwatimen. köprek meslihet bérishingizni ümid qilimen.

  men bir yaponche-xenzuche terjiman.
  qaralsun:
  http://www.amazon.co.jp/%E7%A7%81%E3%81%AE%E8%A5%BF%E5%9F%9F%E3%80%81%E5%90%9B%E3%81%AE%E6%9D%B1%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3-%E7%8E%8B-%E5%8A%9B%E9%9B%84/dp/4904213114  返信削除